BIV

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

svs-games.com

Den 12 december kommer Brandskyddsföreningens regelgrupp för sprinkler ha möte. BIV finns representerade genom Martin Nilsson på detta möte. Bifogat finner ni agendan för det kommande mötet. Om ni har frågor som ni vill ska diskuteras och tas upp på mötet så kontakta Martin via mail eller telefon.

 

Den 17 oktober hade Boverket sitt referensgruppsmöte, där BIV:s representant Johan Lundin närvarade. Nedan finns nu protokollet från detta möte bifogat. Trevlig läsning!

 

Hej Medlemmar!

I tisdags genomfördes höstterminens lokalgruppsträff i Göteborg. Ämnet som gick av stapeln var en snarlik version av den tidigare träffen i Östergötland då Lars Broström från SP pratade om fasader i allmänhet och SP Fire 105 i synnerhet. Efter Lars genomgång pratade även Thomas Järphag från NCC om sina erfarenheter från byggbranschen och de problem man ställs inför när faktiska byggprodukter ska utvärderas mot ställda krav.

Träffen var välbesökt och den efterföljande frågestunden bjöd på intressanta diskussioner.

Väl mött inför nästa träff i vår. Har ni särskilda önkemål eller synpunkter så kontakta gärna någon i lokalgruppen.

Med vänlig Hälsning

Lokalgruppen Göteborg

genom

Henrik Rosenqvist

 

 

Hej medlemmar!

BIV har svarat på två remisser rörande:

  1. Norm för Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2017)
  2. Norm för Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande (SBF 2018)

Det är förslag till nya utgåvor av normer för behörig ingenjör och anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande. Huvudsyftet med att ta fram dessa normer är att ange en lämplig nivå som säkerhetställer att utrymningslarm med talat meddelande anläggningar utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

BIV tillstyrker remissen, dock med kommentarer.

Svaret i sin helhet kan hittas nedan.

Som ni vet har föreningen under året utvärderat sin hederskodex genom en medlemsenkät. Enkäten tog reda på följande om hederskodex:

  • Kännedom
  • Efterlevnad            
  • Anknytning till föreningen
  • Överensstämmelse med föreningens syfte
  • Medlemmars intresse av en uppdatering

Resultatet från enkäten visar att en klar majoritet av svarande medlemmar anser att hederskodex anknyter väl till föreningen och stämmer väl överens med föreningens syfte att verka för ett bra brandskydd i samhället. Dock visar resultatet att svarande medlemmars kännedom om hederskodex varierar kraftigt. Dessutom visar resultatet på att det finns en stor förbättringspotential vad gäller efterlevnad av hederskodex enligt svarande medlemmar. Enkätsvaren visar även att intresset av en uppdatering är till övervägande del lågt bland svarande medlemmar trots att enkäten medförde ett flertal förbättringsförslag i form av fritextsvar. Dessa svar underströk bland annat vikten av att oftare lyfta hederskodex i olika sammanhang, samt att följa upp efterlevnaden och diskutera problematik kopplad till denna.

Föreningen riktar ett stort tack till de medlemmar som tog sig tid att svara på enkäten och styrelsen tar med handlingsalternativen till kommande års verksamhetsplan!